Регистриране в общината - ДОГИНГ - РАЗХОДКА НА КУЧЕТА

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Регистриране в общината

Полезно

Издаване на удостоверение за регистрация на куче

След като станеш стопанин на домашно куче, си задължен д а декларираш в общината по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от теб домашни кучета и настъпилите промени в числеността им в срок от до 30 дни за новозакупените и до 3 месеца за новородените. В същата община имаш задължение да заплащаш годишна такса за притежание на домашен любимец. Всяка община в страната   на местно ниво определя размера на тази такса. Например за Столична община тя е 24 лв.

1. Как протича самата регистрация?
Преди да регистрираш кучето си в общината, то трябва да има издаден ветеринарномедицински паспорт и да има поставен идентификационен микрочип, който от 2012 г. е задължителен за всички домашни любимци - кучета.      
При регистрация трябва да носиш със себе си: паспорта на кучето, твоята лична карта, копие от паспорта в 2 екземпляра от началната страница, където са данните на кучето, както и тази с направените му имунизации и манипулации до момента.     
Отиваш в отдел "Местни данъци и такси" към общината по постоянния ти адрес (седалище) и подаваш Декларация за притежание на куче.       
Декларацията попълваш на място. В нея посочваш личните си данни, породата на кучето и кога си го придобил. Ако налице са обстоятелства за освобождаване от годишна такса (посочени в т.3), отбелязваш и тях. Прилагаш и двете копия на паспорта.  
•  Декларацията подаваш лично или чрез друго упълномощено от теб лице, което представя нотариално заверено пълномощно.                        
•  След като декларацията ти бъде приета, ще получиш входящ номер, с който отиваш на касата в общината и заплащаш годишната такса за притежание на куче. Ще получиш квитанция за платена такса, която е добре да запазиш.
•  Самата процедура по регистрация е много бърза и лесна и не отнема повече от 10-15 мин., стига преди теб да няма други чакащи.

Ако не направиш регистрация на домашното си куче в 3-месечния срок от придобиването му, следва при проверка от контролните органи да ти бъде съставен фиш с глоба до 50 лв. Дава ти се и писмено предписание за извършване на регистрация в 1-месечен срок. При повторно нарушение, в рамките на текушата година, ти се издава акт за административно нарушение и те грози глоба в размер на 200 лв., която се налага с наказателно постановление.

2. Годишна такса за притежание на куче заплащаш:
ежегодно до 31 март на съответната година;        
в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато си го придобил след 31-ви март. Тогава дължиш такса в размер една дванадесета от годишната такса за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на придобиването. За Столична община таксата е 2 лева на месец.    

3. Кога можеш да не заплащаш изцяло или частично таксата за притежание на куче?
Не заплащаш едногодишна такса
след поставяне на микрочип на кучето за първата година от неговото регистриране.
Не заплащаш никакви такси, ако кучето ти попада в следните категории:                  
•  кучета на инвалиди (кучета - водачи на хора с увреждания);
•  служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка (полицейски кучета);
•  кучета, използвани за опитни цели;
•  кучета, използвани от Българския червен кръст;
•  кастрирани кучета;
•  ловни кучета;
•  такса не се заплаща и от развъдничици (собсвеници), които отглеждат кучета с цел развъждане и членове на киноложки клубове, членове на Бългаската републиканска федерация по кинология или на други български и международни кинолижки федерации, които извършват развъдна дейност на чистипородни кучета.

ВАЖНО: При промяна на постоянния ти адрес или при смърт на кучето си длъжен да уведомиш Районно- ветеринарномедицинската служба и общината, където кучето е регистрирано, в срок до 7 дни след настъпване на събитието.

Нормативна уредба: Закон за местните данъци и такси, Наредба за обществения ред на съответната община.
Необходими документи: Декларация по образец, 2 копия от имунизационен паспорт на кучето; № на микрочип; лична карта на стопанин, други документи при необходимост.
Такса: Съгл. НОАМТЦУТОВ
Еднократна такса за издаване на удостоверение: 5,00 лв.                                                            
Годишна такса за притежаване на куче: 24,00 лв.
Входящ документ: Заявление (декларация) за издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец.                 
Изходящ документ: Удостоверение по образец от съответната община.                   

ВАЖНО: Имай предвид, че таксите са регламентирани на местно ниво от съответната община и могат да се различават от горепосочените.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню