Задължения на стопанина - ДОГИНГ - РАЗХОДКА НА КУЧЕТА

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Задължения на стопанина

Полезно

Собствениците на домашни любимци са длъжни:
1. Да декларират в общината / кметството по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от тях домашни кучета и настъпилите промени в числеността им в срок от до 30 дни за новозакупените и до 3 месеца за новородените. При декларирането, на собственика се издава удостоверение за регистрация /паспорт/ от общинска администрация.
Глоба от 50 до 500  лв.
2. Ежегодно да представят кучето за ваксинация срещу бяс в лицензирани ветеринарномедицински клиники, амбулатории или общинския кастрационен център.
Глоба от 50 до 250  лв.
3. Да разхождат кучето си с  нашийник (нагръдник)  и повод, а едрите породи с тегло над 10 кг. и агресивни кучета с намордник. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни.
Глоба 100  лв.
4. Да събират фекалиите, отделени от домашното куче при разхождането му на публични места. За целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой хигиенни пособия (найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица, щипка или лопатка) или други.
Глоба 50 лв.
5. При извеждането на домашни кучета, да носят в себе си ветеринарномедицинският му паспорт и удостоверението за регистрация (документ за платен данък). Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от общинската, районните администрации и полицията.
Глоба 20  лв.
6. Да спазват приетия с решение на общото събрание на собствениците правилник за вътрешния ред в етажната собственост.
Глоба от 200 до 500  лв.
7. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни.
Глоба 50 лв.
8. Да се грижат за животните и да не ги изоставят, а тези които не са в състояние да ги отглеждат, са задължени да ги предадат безвъзмездно в общинския приют.
Глоба от 200 до 500 лв.
9. Да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни, показващи съмнителни признаци на бяс.
10. Да посетят регистрирана ветеринарна клиника или амбулатория, за да бъде поставен микрочип за идентификация на домашното куче.
Глоба от 50 до 500 лв.
11. Куче без нашийник (нагръдник) и повод, не придружено от собственика си, се счита за безстопанствено и поражда задължения за служителите на общинския приют за безстопанствени животни да го заловят и приберат в приюта.
На собствениците се налага санкция: Глоба от 50 до 500 лв.
12. Куче от приюта се връща на собственика при подписване на приемо-предавателен протокол и заплащане на такса за престой на животното в приюта по тарифа, одобрена с решение на местния общински съвет, включваща ваксинация, обезпаразитяване, кастрация и изхранване на животното.
13. Куче, непотърсено в 14-дневен срок от собственика си, се подлага на манипулации, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
14. При повторно залавяне на кучето, което е било освобождавано или осиновено от общинския приют за безстопанствени животни, на собственика се налага глоба от 100 до 200 лв.
15. Забранява се разхождането на домашно куче на територията на учебни, детски, здравни заведения, квартални детски спортни площадки, плажни ивици.
Глоба 100 лв.
16. Забранява се отглеждането на кучета по терасите на жилищни сгради.
Глоба 100 лв.
17. Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в размер, определен от общината.

Обърни внимание на следното:
1. При получаване на  удостоверението за регистрацията на кучето от общината, собственикът на кучето подписва декларация, че е запознат с гореописаните задължения и размера на санкциите при неспазването им.
2. Посочените задължения и глоби са ориентировъчни. Санкциите са точно регламентирани от твоята община с местна Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на куче или Наредба за обществения ред.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню